Privacy

Privacyverklaring Darrius

Via deze privacyverklaring informeert Darrius u over de wijze waarop Darrius omgaat met de persoonsgegevens. Via de internetsite www.darrius.nl worden geen persoonsgegevens verzameld. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van “cookies” en “externe links”.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

Hoe gaat Darrius om met persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is Darrius gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van lokale overheden.

Darrius gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor cliënten ze achterlaten. Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt. (uitzonderingstoestanden worden genoemd in artikel 43 en 44 Wbp)

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Darrius voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen (artikel 10 en 13 Wbp).

Mededeling aan de betrokkene
Op grond van de Wbp dient een betrokkene in kennis gesteld te worden van de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens verkrijgt van de betrokkene zelf, informeert de verantwoordelijke de betrokkene vooraf over de verkrijging van persoonsgegevens. De verantwoordelijke deelt zijn identiteit en  doeleinden van de verwerking mede. Indien nodig wordt nadere informatie verstrekt aan betrokkene om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens op een andere wijze heeft verkregen, informeert deze de betrokkene op het moment van vastlegging van de gegevens, tenzij er sprake is van een onevenredige inspanning voor de verwerker of als de verwerking is voorgeschreven bij of krachtens de wet. (artikel 33 en 34 Wbp. Uitzonderingen en beperkingen staan vermeld in artikel 43 en 44 Wbp).

Cookies
Darrius maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. De praktijk maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft Darrius geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. Darrius is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.